Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Strony WWW.

1.2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www i formularzy kontaktowych jest USŁUGODAWCA - wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą TIO MEDIA S.C. OSKAR STRZĘPEK, ALICJA STRZĘPEK(adres miejsca prowadzenia działalności: ul. J. Twardowskiego 4B,C, 35-302 Rzeszów ) NIP spółki cywilnej 8131102805, REGON spółki cywilnej 690384196, adres poczty elektronicznej: biuro@tiointeractive.pl, tj.

 

OSKAR STRZĘPEK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STRZĘPEK OSKAR, TIO MEDIA OSKAR STRZĘPEK (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. J. Twardowskiego 4B,C, 35-302 Rzeszów) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8131752880, REGON 180674612 oraz

ALICJA STRZĘPEK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STRZĘPEK ALICJA, TIO MEDIA ALICJA STRZĘPEK (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. J. Twardowskiego 4B,C, 35-302 Rzeszów) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8131236606, REGON 690310996 - zwana dalejAdministratoremi będąca jednocześnie Usługodawcą strony WWW.

1.3.Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3.Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.4.Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Usług Elektronicznych

 

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę WWW (np. na

dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę WWW). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony WWW w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na stornie WWW i pokazywania, że są

zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania ;

3.2.3. dostosowywania zawartości strony WWW do indywidualnych preferencji

Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron WWW;

3.2.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony WWW.

3.3. Usługodawca strony WWW korzysta w ramach usługi Google Adwords, Google Analytics oraz Facebook Ads z remarketingu (reklamy behawioralnej). Usługa Google Adwords oraz Google Analytics

dostarczana jest przez firmę Google Inc. ("Google"), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa Facebook Ads dostarczana jest przez firmę Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 (adres do korespondencji: Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irlandia).Reklamy behawioralne również

korzystają z plików typu cookie (tracking cookie) i oparte są na obserwacji zachowań odwiedzających stronę WWW przez pewien okres czasu. Reklama behawioralna bada cechy zachowań odwiedzających poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach WWW, słowa kluczowe, przeglądane wybranych storn , wytwarzanie treści internetowych itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google oraz w serwisie Facebook.com.

3.4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za

pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony WWW .

3.5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stornę WWW- zgodnie z przepisami taka zgoda

może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki

internetowej w zakresie plików Cookies.

3.6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Firefox
- w przęglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari

 

3.7. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony WWW (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony WWW . Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę WWW. Dane te

nie są ujawniane osobom trzecim.

 

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie www danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2.Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4.W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Strona WWW może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

6.2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6.3.3. Certyfikat SSL.

Polityka Prywatności